Iepirkumu nolikumi

Pakalpojuma sniedzēja izvēles procedūra “Videoklipu izstrāde projekta Nr. LLI-506 ‘’Safe School’’ vajadzībām” tiek veikta Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam (Interreg V-A Latvia-Lithuania 2014–2020), projekta LLI-506 ''Droša vide skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas izglītības pamats'' /The safe environment for pupils and teachers – the basis for quality education” /Safe School  ietvaros. (Ievietošanas datums: 26.04.2022.)

Pakalpojuma sniedzēja izvēles procedūra “Izglītības speciālistu apmācību nodrošināšana” tiek veikta Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam (Interreg V-A Latvia-Lithuania 2014–2020), projekta LLI-506 ''Droša vide skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas izglītības pamats'' / “The safe environment for pupils and teachers – the basis for quality education”” (Safe School)” ietvaros.

Pakalpojuma sniedzēja izvēles procedūra “4 apmācību semināru organizēšana skolēniem par drošu interneta lietošanu” tiek veikta Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam (Interreg V-A Latvia-Lithuania 2014–2020) projekta LLI-506 ''Droša vide skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas izglītības pamats'' / “The safe environment for pupils and teachers – the basis for quality education” (Safe School)” ietvaros.

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Zemgales plānošanas reģiona organizētajos pasākumos Aizkraukles pilsētā un tās apkārtnē (Ievietošanas datums: 18.02.2022.)

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Zemgales plānošanas reģiona organizētajos pasākumos Bauskā un tās apkārtnē. (Ievietošanas datums: 18.02.2022.)

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Zemgales plānošanas reģiona organizētajos pasākumos Dobeles pilsētā un tās apkārtnē. (Ievietošanas datums: 18.02.2022.)

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Zemgales plānošanas reģiona organizētajos pasākumos Jēkabpils pilsētā un tās apkārtnē. (Ievietošanas datums: 18.02.2022.)

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Zemgales plānošanas reģiona organizētajos pasākumos Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā un tās apkārtnē. (Ievietošanas datums: 18.02.2022.)

Zemsliekšņa iepirkums (cenu aptauja) “Integrējošu diennakts nometņu organizēšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm”, tiek rīkots Eiropas Sociālā fonda projekta “Atver sirdi Zemgalē” (Vienošanās Nr.9.2.2.1/15/I/001) ietvaros, Vienotā deinstitucionalizācijas komunikācijas stratēģijas plāna pasākuma nr. 3.4. “Integrējoši pasākumi bērniem un viņu ģimenēm un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem  un viņu ģimenēm” īstenošanai. (Ievietošanas datums: 28.01.2022.)

 Zemsliekšņa iepirkums (cenu aptauja) “Integrējošas diennakts nometnes organizēšana jauniešiem, kas aug ģimenēs un ārpusģimenes aprūpē”, tiek rīkots Eiropas Sociālā fonda projekta “Atver sirdi Zemgalē” (Vienošanās Nr.9.2.2.1/15/I/001) ietvaros, Vienotā deinstitucionalizācijas komunikācijas stratēģijas plāna pasākuma nr. 3.3. “Integrējoši  pasākumi bērniem un viņu ģimenēm un BSAC bērniem” īstenošanai. (Ievietošanas datums: 28.01.2022.)

Pakalpojuma sniedzēja izvēles procedūra tiek veikta, lai noskaidrotu bukleta dizaina izstrādātāju projektā Nr. LLI-506 "Safe school". (Ievietošanas datums: 18.01.2022.)

Pakalpojuma sniedzēja izvēles procedūra “Tūrisma gidu apmācību nodrošināšana (Ievietošanas datums: 10.12.2021.)

Pakalpojumu sniedzēju izvēles procedūra "Vadlīniju izstrādi daudzfunkcionālajiem sociālo pakalpojumu un iekļaujošo pasākumu centriem Latvijā un Lietuvā”, projekts OCTOPUS, LLI-425 (Ievietošanas datums 06.09.2021).

Low-threshold public procurement "Development of Guidelines for Multifunctional Centers for Social Services and Inclusion measures in Latvia and Lithuania", project OCTOPUS, LLI-425 (date of insertion 06.09.2021).

Pielikumi:

Tehniskā specifikācija latviski.

Technical specification English.

Pakalpojumu sniedzēju izvēles procedūra “3D vizualizāciju 2 video izveide tūrisma maršruta “Baltu ceļš” objektiem”. (Ievietošanas datums: 23.08.2021.)

Pielikumi:

2.pielikums: Specifikācija Tērvetes un Sēlpils 13. gs. pilskalnu kompleksu 3D vizualizācijai

Pakalpojumu sniedzēju izvēles procedūra “Fotogrāfiju iegāde izveidotā “Baltu ceļa” tūrisma maršruta atpazīstamības veicināšanai”. (Ievietošanas datums: 15.06.2021.)

Pakalpojumu sniedzēju izvēles procedūra “3D vizualizāciju 2 video izveide tūrisma maršruta “Baltu ceļš” objektiem”. (Ievietošanas datums: 14.06.2021.)

Pielikumi:

  1. pielikums: Specifikācija Tērvetes un Sēlpils 13.gs. pilskalnu kompleksu 3D vizualizācijai

 

IEPIRKUMS IZBEIGTS BEZ REZULTĀTA.

Pakalpojumu sniedzēju izvēles procedūra “Publicitātes nodrošināšana jaunajiem tūrisma maršrutiem “Atklāj! Izpēti! Iepazīsti!”” projekta Nr. ENI-LLB-1-108 “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā” / (Rediscover the roots of regions) ietvaros. (Ievietošanas datums: 31.05.2021.)

Pakalpojuma sniedzēja izvēles procedūra Vēstures eksperta pakalpojumu sniegšana Baltu kultūrvēsturiskā mantojuma jomā” projekta Nr. LLI-447 “Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš” atpazīstamības veicināšana/ (Explore Balts) ietvaros. (Ievietošanas datums: 17.12.2020.)   

Zemsliekšna iepirkums  Vadlīniju izstrāde daudzfunkcionālajiem sociālo pakalpojumu un iekļaujošo pasākumu centriem Latvijā un Lietuvā” projekta Nr. LLI425 “Daudzfunkcionālo centru - vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība” (OCTOPUS) ietvaros. (Ievietošanas datums: 19.11.2020.)

IEPIRKUMS IZBEIGTS BEZ REZULTĀTA

Iepirkums "Projekta Nr. PGI05271 INVALIS vadlīniju izstrāde starptautiskas darba grupas organizēšanai par teritorijas jutīguma novērtēšanu pret invazīvām svešzemju sugām, ietverot pētījumu par invazīvo svešzemju sugu ienākšanas un izplatīšanās ceļiem Latvijā".

Iepirkuma nolikums ar pielikumiem un citi dokumenti pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/266

 
 
Powered by Phoca Download