Izglītība

Zemgale Plānošanas reģiona izglītības attīstības mērķi ir veicināt izglītības attīstību un sekmēt skolu tīkla ilgtspējību.

Plašais un sazarotais izglītības iestāžu tīkls, sākot no pirmsskolas un beidzot ar augstākās izglītības iestādēm, nodrošina nepieciešamās formālās izglītības apgūšanas iespējas, tomēr jaunākās nostādnes paplašina skatījumu uz cilvēka izglītošanos visa mūža garumā, ko savukārt, var piedāvāt profesionālās un interešu izglītības iestādes, kā arī nevalstiskā sektora organizācijas.

2014./2015.mācību gadā Zemgalē darbojas 96 vispārizglītojošās dienas skolas - septiņas sākumskolas, 46 pamatskolas, 37 vidusskolas.  Septiņas speciālās izglītības iestādes izvietotas Bauskas, Dobeles, Krustpils un Kokneses novadā, kur mācās pāri par 300 bērniem. Reģionā kopā vispārizglītojošajās dienas apmācības programmās reģistrēti 15958 skolēni. Pēdējo sešu mācību gadu laikā skolēnu skaits reģionā samazinājies par 20%.  Tas skaidrojams gan ar demogrāfiskajām, gan migrācijas tendencēm, smagāk tas skāris reģiona austrumu daļas novadus.

Zemgalē ir septiņas izglītības iestādes, kurās var iegūt profesionālo izglītību 1.–3.profesionālās kvalifikācijas līmenī. Piedāvāto mācību programmu klāsts ir plašs - ēdināšanas un viesnīcu  serviss, būvdarbi, datorsistēmas, kokapstrāde, grāmatvedība un finanses, lauksaimniecība, biškopība, enerģētika un elektrotehnika. Šo mācību iestāžu tīkls sekmīgi pārklāj reģiona teritoriju no rietumiem līdz austrumiem, tādējādi nodrošinot iedzīvotājiem tuvāk dzīves vietai gan apgūt amata prasmes, gan pārkvalificēties, sekojot uzņēmēju pieprasītajām specialitātēm.

Zemgales reģionā atrodas arī Latvijas Lauksaimniecības universitāte, kas veido reģiona intelektuālo potenciālu, paver iespējas attīstīt zināšanu ietilpīgas tehnoloģijas un inovatīvus risinājumus jaunu produktu izstrādē. LLU ir vienīgā augstākās izglītības iestāde Latvijā ar unikālām studiju programmām galvenajās bioekonomikas jomās - lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un kokapstrādē, veterinārmedicīnā, pārtikas ražošanā, kā arī šo jomu atbalstošās nozarēs - inženierzinātnēs, informāciju tehnoloģijās, ūdensaismniecībā, zemes ierīcībā un ainavu arhitektūrā. Vairāk nekā 60 augstākās izglītības programmās iespējams apgūt arī ekonomiku, pedagoģiju un sociālās zinības. LLU ir vairākas unikālas izglītības programmas, kas ir tieši saistītas ne vien ar Zemgales, bet arī visas Latvijas prioritārajām attīstības nozarēm.

Novadu pilsētās darbojas arī dažādas interešu izglītības iestādes – mūzikas, mākslas un sporta skolas, bērnu un jauniešu izglītības centri, kas uzņem audzēkņus arī no tuvējām pašvaldībām, kā arī organizē pulciņu darbu pagastu skolās.

Mūsdienu darba tirgus konkurences apstākļi arī pēc aroda vai augstākās izglītības apgūšanas pieprasa speciālistu izglītošanās turpinājumu, kvalifikācijas paaugstināšanu un zināšanu papildināšanu visa mūža ilgumā. Būtisks posms ceļā uz uzņēmuma panākumiem un konkurētspējas paaugstināšanu, ir rūpes ne vien par nozares lietpratēja profesionālo iemaņu pilnveidošanu, bet arī par personāla intelektuālā potenciāla pastāvīgu paaugstināšanu. Zemgales reģiona novados un pilsētās profesionālās pilnveides programmu un interešu izglītības apguvi piedāvā vairāk nekā valsts, pašvaldību un juridisku personu izveidoti pieaugušo izglītības centri. Piemēram, Jelgavas pašvaldības izglītības iestādes „Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” darbības mērķis ir Zemgales reģiona iedzīvotāju vajadzībām atbilstoša kvalitatīva mūžizglītības piedāvājuma nodrošināšana, un šis centrs ir modernākais Baltijā, kas piedāvā metodisko, izglītojošo un informatīvo atbalstu izglītības iestādēm un pedagogiem. Zemgales reģiona pilsētu un novadu pieaugušo izglītības centru mērķis ir nodrošināt iespējas izglītoties visa mūža garumā, veicinot tādu zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi, kas ikvienam paver iespējas paaugstināt savu kvalifikāciju, vai iegūt pavisam citu kvalifikāciju, atbilstoši pieprasījumam darba tirgū, savām interesēm un vajadzībām.